Hoe kom ik uit mijn depressie?

Als koning David in een depressie zit maakt hij het volgende besluit.

Daarna heeft hij het voor ons opgeschreven in Psalm 62.

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.

Hoe kom ik uit mijn depressie?

Depressie komt voort uit een gebrek aan vertrouwen in God. We vertrouwen dan op onze eigen kracht en mogelijkheden. En we komen erachter dat we beperkingen hebben en niet verder komen. Zo worden we depressief. God vertrouwen is een keus.

We hebben het nodig om in te zien dat alleen God in staat is om onze geestelijke problemen aan te pakken.

Dat wij vast zitten in onze depressie heeft alles te maken met de zonde. Wie heeft Zijn geboden wel niet gebroken! Door deze overtredingen zijn wij overgeleverd aan de macht van de zonde en deze houdt ons in de greep. Depressie is een geestelijke gebondenheid. We moeten erkennen dat wij zondaren zijn en schuldig staan voor de Almachtige God.

God is groter dan je nood

God heeft de oplossing voor de geestelijke gebondenheid van depressie vanwege de zonde. Hij heeft Zijn Zoon, Jezus Christus aan het kruis doen sterven opdat Hij aan onze zonden zou sterven. Het loon van onze zonde is de dood. Maar Jezus heeft deze op Zich genomen zodat wij bevrijd kunnen worden van de macht van de zonde.


Colossenzen 2:13 "Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen."
 
Hoe Jezus ons kan helpen

Als je erkent dat je een zondaar bent en vergeving vraagt aan Jezus voor al je zonden dan zal Hij jou vergeven en reinigen van alle zonde. Dit is de bekering. Maar hiervoor geldt wel dat we echt besluiten onze zonden de rug toe te keren!! Anders is de vergeving van Zijn zonde weer door jou verspild en sta je weer bij af. Zodra Jezus ons reinigt van onze zonden, zal de wedergeboorte plaatsvinden in je leven. Dat betekent dat je hart en je gedachten vernieuwd gaan worden.


Romeinen 12:2 "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene."

God gaat je dan ook herstellen van al de wonden uit het verleden. Ook hierbij geldt dat we de keuze moeten maken om het verleden los te laten.


Jesaja 54:4 "Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. […] Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen"

Het is hierbij belangrijk om na je bekering een Bijbelgetrouwe kerk te zoeken waar een relatie met God en Jezus centraal staat. God kan je alleen verder helpen als je Hem leert kennen. Dat gaat via de prediking, Bijbel lezen, bidden en vriendschappen met mensen die ook een relatie met God hebben. God werkt al duizenden jaren op deze manier.

Geef God vandaag nog de kans om het verschil te maken in je leven!

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

 

==ACHTERGROND==

Wat is depressie?

We zijn allemaal wel eens ‘depressief’. Dagen waarop we ons slecht voelen noemen we een ‘dipje’. Maar voor sommige mensen duurt het langer. Er is dan een uitzichtloze situatie ontstaan, waar we moeilijk uit kunnen komen. We kunnen ons in de put denken.

Psychotherapie helpt voor een deel omdat deze wetenschap ervoor zorgt dat je anders leert denken. Een andere kijk op moeilijkheden of tegenslag kan verhelderend werken. Voor een deel van de mensen werkt psychotherapie wel (of groepstherapie); toch is het effect maar tijdelijk. Want we kunnen weer vervallen in onze oude denkpatronen. Of weer terugkomen op de oude wonden die je opgelopen hebt. Sommige wetenschappers gaan er zelfs van uit dat iemand met een chronische depressie een levenslange patiënt zal zijn.

Wat schuilt er achter?

Je hebt moeilijkheden met jezelf. Wat is mijn eigenwaarde, doet mijn leven er nog wel toe? Kan ik het verschil maken in mijn leven? Kan ik iets bereiken in mijn leven? Sommige mensen leggen de lat te hoog voor zichzelf om iets te bereiken; ze raken gefrustreerd als ze hun doelen niet halen en daar worden ze hopeloos van. Want denken ze, het lukt mij niet om dat ideaal te bereiken. Als je depressief bent en voor langere tijd, dan zie je het er somber in. Want wat je ook probeert, je komt de neerslachtigheid maar niet te boven.

Als je in zo’n situatie bevindt, weet dat je dan in gevaar bent. Steeds meer zwaar depressieve mensen wagen de overstap tot zelfmoord. Toch… je wilt er graag uit! Maar hoe?

Zelfmoord is trouwens geen oplossing omdat je mensen gekwetst zult achterlaten bij je vertrek. En wie zegt dat jouw problemen dan voorbij zijn? De Bijbel noemt een plek waar we niet willen zijn en daar komen we als we zelfmoord plegen. Dat is nl. de enige zonde waar we ons niet van kunnen bekeren. Als we ons niet bekeren van onze zonden (d.i. vergeving vragen en ermee stoppen), is de hel de enige bestemming. Waarom? Simpelweg, God en zonde kunnen niet samen en in de hemel waar God woont heeft zonde geen toegang. De hel is oorspronkelijk gecreëerd voor de satan en andere gevallen engelen. Mensen die God de rug toekeren volgen in feite de gevallen engelen, zoals de satan. Zij hebben dan logischer wijze dezelfde bestemming.

Kan God mij uit mijn depressie helpen, weg uit deze nare toestand?

Jazeker. Belangrijk voor je om te weten is dat wijzelf je niet kunnen helpen, we kunnen je alleen maar de weg wijzen, dat doen we dan ook met deze online hulpbrief. Maar voordat we tot God komen, moeten we eerst samen kijken waar depressie vandaan komt.

Waar komt depressie vandaan?

Vaak komt het uit een gevoel van afwijzing en minderwaardigheid. Misschien ben je ooit op school gepest. Of je voelt je niet geaccepteerd op je werk vanwege je uiterlijk of je gedrag. Of je bent in je familie afgewezen. Scheiding van je ouders kan heel pijnlijk geweest zijn. Het gevoel van veiligheid en geborgenheid is weg of zeer afgezwakt.

Iets naars en pijnlijks wat vroeger gebeurde waar we moeilijk iets mee kunnen doen, zelfs moeite hebben om ons ertegen te wapenen. Want je kunt je de vinger er niet op leggen. Want misschien zou je er zelf iets aan kunnen doen. Een slechte adem bijvoorbeeld kunnen we verhelpen. Maar diepere wonden hebben het probleem dat ze diep liggen en niet 1-2-3 kunnen genezen. Wonden in je hart kan maken dat je zelfmedelijden krijgt en je je hopeloos blijft voelen. Wantrouwen tegenover andere mensen kan gaan groeien om maar voor te komen dat je opnieuw gekwetst wordt.

Uitreiken naar occultisme

Sommige mensen gaan dan geesten raadplegen om een antwoord te vinden op hun hopeloosheid. Of vluchten in andere spirituele dingen, zoals yoga, boeddhisme, hekserij, magie en fantasy role play games. Maar deze occulte elementen vormen een nog groter gevaar. Want deze magie kan je leven gaan beheersen waar het nog moeilijker uit komen is. Er is geen sprake van witte magie, dat is slechts schijn, wat uit de trukendoos van de demonen komt. Zij zijn erop uit jouw in hun macht te houden en te vernietigen. Een van onze broeders kan hiervan getuigen. Op het einde van deze brief staat een link naar zijn verhaal.

Door de voortdurende pijn uit afwijzing, gevolgd door zelfmedelijden, jezelf afschermen, je hopeloos en zelfs eenzaam voelen, dreig je in een neergaande spiraal terecht te komen. Helemaal als je naar occulte elementen toe reikt!


Oplossing:

Er is een oplossing voor onze depressie, maar dan moeten we wel eerlijk zijn met onszelf! De eerste stap die je neemt is het probleem te erkennen. Het kan moeilijk zijn omdat je jezelf dan vernedert voelt, je jezelf zelfs beschaamd kan voelen. Afwijzing en depressie gaan vaak hand in hand en is een geestelijk probleem dat geestelijk opgelost moet worden.

Egoïsme en perfectie

Een tweede stap is om in te zien dat depressie een egoïstische instelling is. Hoe wij daarop komen, vraag je jezelf af.


Een depressieve koning schreef de woorden in de Bijbel: ‘Eenzelfde lot treft allen…alles is ijdelheid‘ (Prediker 2:14-23)

Het woord ijdelheid betekent hier (vert.uit originele tekst): "leegte, onvoldaan, wegdwalen". Hetzelfde woord in het woordenboek betekent: "aanstellerij, egoïsme, leegheid, nietszeggend, lichtzinnigheid, vruchteloosheid, doelloos, zinloos, waardeloos"

Een hoogleraar ethiek stelt: De toename aan depressies komt door het altijd aan zichzelf te werken in deze cultuur. Onze cultuur vereist perfectie van ons. Elk individu wordt vandaag geacht een eigen onderneming te zijn. Mensen stellen hun eigen wet, en mensen moeten dan de strijd aangaan met zichzelf. Je moet je je eigen identiteit scheppen, en veel mensen zijn niet in staat om aan de eigen eisen te voldoen. Onze eigen ik is een harde leermeester.

Onze ego is een belangrijke belemmering om goede relaties aan te gaan, omdat het alleen maar uitgaat van zichzelf. Dit gaat tegen de bedoeling van relaties in.

Wie heeft het antwoord?

Ten derde, we moeten erkennen dat wij onze geestelijke problemen niet zelf kunnen oplossen. In onze maatschappij lijkt het alsof we God niet meer nodig hebben. Het frappante echter is dat  niemand een antwoord heeft op onze geestelijke problemen, zoals afwijzing, minderwaardigheid, depressie, uitzichtloosheid, enz. Hoe vaak hebben mensen om je heen geprobeerd je op te beuren maar hun woorden dringen niet door!


Spreuken 18:14 "De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden, maar een neerslachtige geest, wie zal die opbeuren?"

Maar er is goed nieuws: God is onze Maker, Hij weet dan hoe wij lichamelijk én geestelijk in elkaar zitten. In Hem hebben we de remedie voor onze geestelijke problemen.

 

Wil jij leren hoe op God te vertrouwen?

Start een relatie met God, door Jezus aan te nemen als persoonlijke Redder en Heer.

Getuigenis Ben Dekker

Voor info hoe je een relatie met God begint, vraag:

E-mail kerk@dedeurutrechtwest.nl