Bekering

Bekering, dat is als je een 180 graden ommekeer maakt in je leven.
Een komplete verandering in je leven.

Dat kan als je inziet dat je zonde hebt / zondig bent.
Dat je spijt hebt van je zonde, misschien omdat je nu inziet wat die zonde doet in je leven.
Dat je gelooft dat Jezus ook voor jou gestorven is aan het kruis.

Dan kun je bidden tot God en Hem vertellen dat je een zondaar bent en dat je niet langer zo door wilt gaan met je leven.
Dat je Jezus aanneemt als persoonlijk Redder en Heer.
Dat je een beslissing maakt om te willen veranderen en Jezus wilt daan volgen.

Als je dit oprecht vanuit je hart gebeden hebt, dan doet God een wonder.
Hij neemt jouw hart van steen uit je en geeft je een nieuw hart.
Dat noemt de Bijbel wedergeboorte.

Nu moet je gaan groeien in jouw geloof in Christus.
Daar heb je geestelijke voeding voor nodig. Dat jij persoonlijk God gaat leren kennen voor de God die Hij is.

Deze voeding krijg je in de kerk.

Indien je in Utrecht West / Leidsche Rijn woont klik hier.

Voor overige plaatsen klik hier.

Bekering

De Bjbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort komt aan God’s
heerlijkheid.

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God's.
Romeinen 3:10-12 Gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 
er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen
zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed
is, zelfs niet een.
1 Johannes 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben,
maken wij  Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Dit komt omdat wij, na de zondeval bij het begin van de schepping, allemaal in
zonde geboren zijn.

Psalmen 51:5 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder
mij ontvangen.

Vanwege die zonde is er een enorme blokkade tussen de mens en God. Dit is één
van de redenen waarom God tegen Mozes sprak dat hij met het volk Israel niet op
kon trekken door de woestijn naar het land Kanaan.

Exodus 33:5 De Here nu zeide tot  Mozes: Zeg tot de Israelieten: gij zijt een hard-
nekkig volk. Indien  Ik ook maar een ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik
u vernietigen.

Mozes kreeg toen de opdracht een tabernakel te maken. Dit was een tent, met
o.a. een altaar waar voortdurend offers gebracht moesten worden om verzoening
te doen over de zonden van het volk.

Exodus 25:8 En zij zullen  Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.
Exodus 29:36-39 Dagelijks zult gij een stier als zondoffer ter verzoening bereiden en
het altaar ontzondigen, doordat gij er verzoening over doet; gij zult het zalven om het
te heiligen. Zeven dagen zult gij over het altaar verzoening doen; gij zult het
heiligen en het altaar zal allerheiligst zijn; ieder die het altaar aanraakt,  zal heilig zijn.
Dit is, wat gij op het altaar zult bereiden: twee eenjarige lammeren, geregeld
elke dag.

Toen Jezus Christus voor ons aan het kruis stierf, vervielen deze dierenoffers, omdat
Hij voor ons het Lam geworden is die onze zonden heeft gedragen.

Handelingen 8:32-35 En het gedeelte van de  Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap
werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder,
zo doet Hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen:
wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 8:34
En de kamerling antwoordde, en zeide tot  Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet
dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van
dat schriftwoord, predikte  hij hem Jezus.
1 Petrus 1:17-19 En indien gij  Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons
naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende,
dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel,
die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van
een onberispelijk en vlekkeloos lam.
Openbaringen 5:11-12 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon,
en van  de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en
duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig
te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de
heerlijkheid en de lof.

Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, opdat een ieder die dat gelooft,
vergeving van zonden kan ontvangen en behouden kan worden. Nu is geloof in de bijbel
altijd geschakeld aan vertrouwen en gehoorzaamheid. Want zolang mensen God niet
vertrouwen, zullen ze ook niet willen doen wat Hij in zijn Woord heeft gezegd.

Hebreeen 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid
getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te
weten waar hij komen zou.
1 Petrus 1:22-23 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt
tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als
wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende
en blijvende woord van God.
Romeinen 15:18 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen
Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door
woord en daad.
Handelingen 1:5 …door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om
gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen.

Zolang mensen ongehoorzaam blijven, blijven zij ook onder de toorn van God, wat
betekent dat zij voor eeuwig verloren zullen gaan.

Efeze 5:6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt
de toorn  Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
Colossenzen 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid,
hartstocht,  boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke
dingen de toorn  Gods komt.
Romeinen 1:18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloos-
heid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder
houden,

Bekering betekent dat u zich afkeert van uw zondige levensstijl en gehoorzaam gaat
worden aan de wil van God…Hiervoor is een éénmalige beslissing nodig, waarbij u uw
zonden tegenover God beleidt en hiervoor vergeving vraagt. Daarnaast vraagt u Jezus
Christus in uw hart te komen wonenn en de Heer van uw leven te worden, wat betekent
dat u vanaf dat moment Zijn wil wilt gaan doen.

Romeinen 10:9-10 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus  Heer is, en met uw hart
gelooft, dat  God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met
het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Openb. 3:20-21 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en
de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 
Wie overwint, hem zal  Ik geven met  Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb
overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Nadat uw zo’n bekeringsgebed gebeden heeft, mag u op grond van de Bijbel zeker
weten dat God al uw zonden vergeven heeft en dat u behouden bent.

Romeinen 10:13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw
hart  gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden
als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als  karmozijn, zij
zullen worden als witte wol.
Micha 7:19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden
vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.

Nu is bekering natuurlijk meer dan alleen het bidden van een gebed. Na die ene
beslissing om Jezus Christus te accepteren als Redder en Verlosser, moeten we
natuurlijk voortdurend goede beslissingen blijven maken en de wil van God gaan doen.

Colossenzen 3 :1-10 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven
zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven
zijn, niet die op de aarde zijn.  Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met
Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem
verschijnen in heerlijkheid.  Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid,
hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen
de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar thans
moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw
mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,
en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van
zijn Schepper.

En wanneer we gefaald hebben, of weer zondigen, moeten we dit opnieuw belijden
tegenover God en ervoor strijden om de zonde na te laten.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om
ons de  zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Wanneer u tot bekering gekomen bent, doet God een wonder in uw hart. Hij geeft u
een nieuw hart, met het verlangen om Zijn wil te gaan doen en niet langer in uw oude
levenspatroon door te blijven gaan. De bijbel noemt dat: een “nieuwe schepping” zijn.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Het is een wonder dat God in uw hart doet wanneer iemand zich bekeert. De bijbel
noemt dit ook wel wedergeboorte.Op onze website kunt u meer lezen over de weder-
geboorte. Mocht u nog verdere vragen hebben of graag met iemand persoonlijk willen
praten, dan kunt u gerust kontakt met ons opnemen, wij zullen u dan benaderen op de
manier zoals u dat wenst.Het is belangrijk, na uw bekering, een kerk te zoeken, waar
ook gepreekt wordt over bekering en wedergeboorte, en over de doop, waarover u
ook kunt lezen op onze website.Het is belangrijk zo’n kerk te zoeken zodat u verder
geholpen kunt worden in uw geloof en de bestemming van God voor uw leven kunt
vinden.

Pastor Evert Valk