Welke weg is nu de juiste

Wie is God?
En hoe herkent u Hem?
Voor veel mensen betekent het woord "God" niet zo veel. Ze weten niet wie God is of wat Hij gedaan heeft. Wat is Gods heiligheid, Zijn kracht en liefde? Zorgt God wel of niet voor ons? Hoe kan ik dit te weten komen?
Sommige mensen zeggen: ik ga regelmatig naar de kerk; ik geloof en ben als kind gedoopt. Ik probeer goed te zijn voor andere mensen en God vindt dat genoeg! ...maar wat vindt God zelf?
Anderen zeggen: "dit leven is slechts een leerproces, in een volgend leven doe ik het beter, net zolang ik een goed mens ben en dan..." hoewel de Bijbel zegt dat de mens slechts eenmaal sterft en dan voor Gods troon komt.
Terwijl mensen nadenken over het leven, heeft God Zichzelf al aan ons bekend gemaakt! Dat is te zien aan de natuur en te lezen in de Bijbel. God is onzichtbaar, maar Zijn werk - al wat Hij geschapen heeft zit zo perfect in elkaar - laat duidelijk zien dat Hij de intelligente Ontwerper is (Romeinen 1:20).
Het probleem is de zonde.

Niemand is rechtvaardig...
En wat betekent het voor u?
Nu zult u zich misschien afvragen: als God almachtig is, waarom is er dan lijden, verdriet en dood? Waarom is er zo veel misdaad, haat en bitterheid in de wereld? Wat gebeurd met al de vrede, harmonie en vreugde?
Het antwoord van de Bijbel is heel duidelijk. Alles veranderde toen de mens in zonde viel! Door de schuld van de mens is de dood in de wereld gekomen en de dood is het gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar iedereen, want alle mensen hebben gezondigd.
Is iedereen nu zondig en schuldig voor God? Ja, voor God is niemand rechtvaardig (Romeinen 3:10). En we kunnen niet gerechtvaardigd worden door goede werken te doen (Mattheus 7:21). Gods maatstaf is namelijk volmaaktheid. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid en de hemel (Romeinen 3:23) Dit is de rede waarom we niet van God ervaren.

Wie is Jezus?
En waarom heeft u Hem nodig?
Toen de eerste mensen zondigden, werden ze bang en probeerden zich voor God te verbergen. Maar God zocht hen op in Zijn liefde en begon met hen te spreken. God zei dat zij zeker gestraft zouden worden om hun zonde, maar Hij bracht ook een boodschap van hoop. Dood, lijden en moeite zouden niet het laatste woord hebben.
God beloofde dat eenmaal iemand op aarde zou komen die een geweldige overwinning zou behalen over de zonde en over de dood! Die persoon is Jezus Christus. Hij is de Messias die vergeving en vrede zou brengen. Hij zou verloren mensen terugbrengen in gemeenschap met God.

Verlossing en vrede!
Hoe kunt u het ontvangen?
Jezus werd bespot en gemarteld door Romeinse soldaten en daarna ter dood gebracht aan het kruis. Op de derde dag is Hij weer opgestaan. De dood kon Hem niet claimen, want Jezus had nooit gezondigd. (Handelingen 2:24) En waarom deed Hij dit? Jezus betaalde de prijs voor onze zonden. Want zonde en God gaan niet samen.
Hoe kunt u nu vergeven worden? Eerst moet u tot berouw komen over uw zonden (dat is spijt betuigen en een beslissing maken te willen veranderen)
Zo komt u tot bekering: vergeving vragen over uw zonden en geloven dat Jezus voor ons gestorven is. God zal dan u vergeving schenken en uw zonden weg doen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met God gaat leven (Handelingen 3:19)
Geloof in Jezus, dan zult u gered worden!

Wedergeboorte...
Een nieuw leven!
In de Bijbel lezen we in 2 Corinthiers 5:17 "Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen". Dat is wedergeboorte. Bekering is niet zomaar een gebed dat men eventjes kan doen vlak voordat men sterft. Bekering is een beslissing om Gods wil te doen en Hem toe te staan uw hart te veranderen. Als u niet wedergeboren wordt kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan (Johannus 3:3).
Misschien voelt u zich er nu niet klaar voor. Het zou dan voor later zijn, als u ouder wordt os in de problemen komt. Dit werkt niet zo. U zult er nooit klaar voor zijn. Daarom drukt God dit op ons hart: "Wanneer u het Woord hoort, verhard uw hart niet" (Hebreeen 3:15) "Maar kiest heden wie u dienen zult" Jozua 24:15).
Jezus kan realiteit worden in uw leven. Hij kan eenzaamheid en doelloosheid wegnemen. Hij kent ons en begrijpt ons als geen ander. Alleen Hij kan ons helpen.

Wilt u voor God kiezen?
Wanneer u tot bekering wilt komen, maar u weet niet hoe, bid dan dit gebed tot God: "Jezus ik kom tot U. Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil u vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met Uw bloed. Ik wil U vragen in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent. Ik bid dit in Jezus Naam, amen".

Welke weg is nu de juiste? Nog vragen?
U kunt altijd contact met ons opnemen. Graag tot ziens!

Terug naar Contact